Biało - fioletowa wiosna...
Rekolekcje Wielkopostne: 7, 10, 11, 12, 13 kwietnia
Wielki Post
Droga Krzyżowa - piątek, godz. 16.30 (ze Mszą św.)
Niedziela - godz. 8.00 (z kazaniem pasyjnym i Mszą św.)

Godzinki

W naszej parafii zapraszam na Godzinki w niedzielę tuż po 8.00.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, to nabożeństwo ku czci Matki Bożej zostały ułożone pod koniec XV wieku prawdopodobnie w Hiszpanii w oparciu o modlitwy brewiarza, na dzień 8 grudnia – święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W 1615 roku zostały zatwierdzone prze Kościół.

Godzinki złożone są z wezwań wprowadzających oraz hymnów, modlitw i antyfon. Całe nabożeństwo składa się z następujących części: jutrznia, pryma, tercja, seksta, nona, nieszpory i kompleta.

Godzinki sławią Maryję jako Królową, Matkę, Wspomożycielkę i Orędowniczkę. Porównania i obrazy, które wyrażają podziw i uwielbienie dla Maryi, czerpią z Pisma św. Dość często są trudne w zrozumieniu dla nie obeznanych z Pismem św. i wymagają komentarza.

W Polsce Godzinki wprowadzili jezuici jeszcze przed rozbiorami. Najpierw rozpowszechniły się wśród rycerstwa, a potem wśród mieszczan oraz ludu. Godzinki były ulubioną modlitwą króla Zygmunta III. Zwyczaj śpiewania Godzinek przed Mszą św. niedzielną utrwalił się w XVIII wieku.

Obecny polski tekst Godzinek został, być może, ułożony przez znanego tłumacza Pisma św., ks. Jakuba Wujka SI, stąd też wszystkie urywki biblijne są podane z jego właśnie przekładu.

Wiele tytułów Maryi, Jej starotestamentowych wzorów i jakby zapowiedzi, pochodzi z księgi Pieśni nad pieśniami, w której przedstawiona jest najgłębsza i najwznioślejsza miłość oblubieńcza, która w bezpośrednim brzmieniu tekstu mówi o dwojgu ludziach - oblubieńcach, bohaterach tej księgi; w głębszym znaczeniu tej natchnionej księgi zawiera się obrazowy opis miłości Boga do narodu wybranego - Izraela, którym dziś jest Kościół katolicki. Oblubienicą jest więc Mistyczne Ciało, każdy członek tego Ciała, a w szczególny sposób Matka wszystkich członków Mistycznego Ciała, Najświętsza Maryja Panna.

Godzinki

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

   Jutrznia

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
 A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
 Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu,
 I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku i zawsze i ninie,
 Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
 Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,
 Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
 Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,
 Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości!
 Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
 Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
 Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
 I powietrze i wody stworzył przeźroczyste,
 Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie,
 Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

 K.: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
 W.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
 K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków.
 W.: Amen.
 K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 K.: Błogosławmy Panu,
 W.: Bogu chwała.
 P.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
 W.: Amen.

   Pryma

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
 Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,
 Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
 Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
 Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona.
 Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami;
 Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
 Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
 Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

K.: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
 W.: I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
 K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

   Tercja

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
 Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
 Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.
 Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca,
 Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
 Brama rajska zamkniona, runo Gedeona,
 Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
 Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
 Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
 Który Ciebie za matkę obierając sobie,
 Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

 K.: Ja mieszkam na wysokościach,
 W.: I tron mój w słupie obłoku.
 K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

   Seksta

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
 Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,
 Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
 Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
 O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
 Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
 Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
 Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.

 K.: Jak lilia między cierniem,
 W.: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
 K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

   Nona

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
 Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,
 Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.
 Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
 Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
 O mężna biołogłowo, Judyt wojująca.
 Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
 Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
 Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

 K.: Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
 W.: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
 K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

   Nieszpory

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
 Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
 Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.
 Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
 Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
 Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
 W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.
 Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
 Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

 K.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,
 W.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

   Kompleta

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,
 A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

 Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
 Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
 Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
 Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
 Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
 O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
 O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
 Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
 Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

 K.: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
 W.: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
 K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

   Ofiarowanie Godzinek

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
 Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
 Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
 A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona
 Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.
 K.: W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
 W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

 Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, Rodzicielko Jezusa, królowo niebieska, cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich grzesznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas, święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć męki Jezusowej, ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion: Jezus, Maryja! Natenczas, święta Panno i Matko miłościwa, broń nas od najazdów nieprzyjacielskich, zachowaj od potępienia wiekuistego i doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana Maryjo!
 W.: Amen.
 K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
 W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu mieszkanie zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
 W.: Amen.

 

 

Twitter
NaMarginesie Savoir-vivre w Kościele? https://t.co/6ASJueWdxS
2h
NaMarginesie Podczas spowiedzi pewna niewiasta mówi krótko o swych grzechach, a potem długo i dokładnie o przewinieniach męża. N… https://t.co/svQlAhf2eS
7h
NaMarginesie Po ceremonii zaślubin pan młody ściska kapłanowi rękę i mówi: - Dziękuję księdzu za słowa pociechy.
7h

Odwiedziło nas

DzisiajDzisiaj1760
WczorajWczoraj1794
W tym miesiącuW tym miesiącu46441
W sumieW sumie1813441

Niedzielny suchar

W piaskownicy rozmawia dwoje dzieciaków:
- Ile mas lat?
- Nie wiem.
- Pijesz? - Nie. Palisz? - Nie.
- To tsy!

Pogoda
Rozproszone chmury

8.26°C

Rodaki, Ryczówek

Rozproszone chmury
Wilgotnosc: 61%
Poniedzialek 2.08°C / 7.47°C Deszczyk
Wtorek 2.49°C / 5.77°C Sniezek
Sroda -2.83°C / 5.43°C SP_WEATHER_SKY_IS_CLEAR
Czwartek 2.75°C / 7.63°C Deszczyk
Piatek 5.44°C / 9.48°C Deszczyk
Sobota 5.02°C / 15.34°C SP_WEATHER_SKY_IS_CLEAR